Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2013

Đăng ký VPN miễn phí 90 ngày.

Thật đơn giản để Fake IP với Kepard!

For every friend who joins and installs Kepard, we'll give you 30 Days and to your friend 15 Days of bonus Premium VPN (up to 6 friends)! 

Mời bạn bè của bạn để Kepard!

Đối với mỗi người bạn tham gia và cài đặt Kepard, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 30 ngày và cho bạn bè của bạn 15 ngày tiền thưởng phí VPN (lên đến 6 người bạn)!

chatbox